دسته بندی:مو کوتاه بریتانیایی

نژاد مو کوتاه بریتانیایی/ گربه چکمه پوش را بیشتر بشناسیم

از این گربه انتظار داشته باشید که وقتی در خانه راه می‌روید شما را دنبال کنند و در جایی که...