دسته بندی:دوبرمن

نجیب زاده‌ای به نام دوبرمن

دوبرمن از لحاظ ظاهری زیبا و از لحاظ رفتار و حرکات نجیب، پرانرژی، مصمم، هوشیار، نترس، مطیع و...