دسته بندی:راف کولی

راف کولی

معرفی کامل نژاد راف کولی، سگی مهربان و پشمالو

 هرچند راف کولی را به عنوان سگ گله در نظر می‌گیرند ولی از لحاظ نگهداری به شرط اینکه روزانه...