دسته بندی:هاسکی

سگ هاسکی، مهاجری از سرزمین‌های قطبی

هر وقت یک سگ ‌هاسکی به خارج از خانه برده می‌شود، گویی این نخستین بار است که از منزل خارج شده و...